Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en
hemlig process. Våra profiler består av återvunnen plast och
kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
Svenska English

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2018 var aktieägare i PolyPlank äger företrädesrätt att teckna Units i Nyemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 22 maj 2018, berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2018/2019, ”TO 2”

Teckningskurs

Teckningskursen per Unit uppgår till 0,10 SEK per Unit. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 22 maj 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 18 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 21 maj 2018.

Teckningstid

Teckning av Units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 24 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning vilket skall ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras genom Bolagets gängse kanaler.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden 24 maj 2018 till och med den 5 juni 2018. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 5 juni 2018 eller utnyttjats för teckning av Units senast den 8 juni 2018 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 22 maj 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av uniträtter, anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter samt en informationsbroschyr. Fullständigt informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.polyplank.se samt Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 24 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1) Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 8 juni 2018. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: PolyPlank
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Tfn: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i PolyPlank är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller inget utskick.Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 24 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Styrelsen i PolyPlank förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning skall meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras genom Bolagets gängse kanaler.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.polyplank.se samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 8 juni 2018. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till garanter pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av Units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar Units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att teckna Units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna Units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald Tecknad Unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal Units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 26, 2018.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på First North mellan den 24 maj 2018 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Omkring sju bankdagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom Bolagets gängse kanaler.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Aktieägarnas rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel i aktien

Aktierna i PolyPlank är listade på First North. Aktierna handlas under kortnamnet POLY och har ISIN-kod SE0005569290. De nya aktierna och teckningsoptionerna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker vilket beräknas ske ca vecka 27, 2018.

Utspädning

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 84 566 958 aktier till 169 133 916 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 50,0 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att öka med högst 42 283 479 aktier, till totalt högst 211 417 395 aktier. Den totala utspädningseffekten, om såväl Nyemission tecknas samt att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut, är ca 60,0 procent.

Teckningsoptionerna i korthet

Två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019, ”TO 2”, berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,12 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 1 november 2019 till och med den 29 november 2019. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna på First North. Villkoren för teckningsoptionerna återfinns i sin helhet i avsnittet ”Villkor för teckningsoption 2018/2019. TO 2, i detta memorandum.

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden