Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en
hemlig process. Våra profiler består av återvunnen plast och
kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
Svenska English

VD har ordet

Bästa investerare!

Våra ledord är Ordning & Reda & Teamwork

Under den tid som gått sen jag tillträdde har vi jobbat ihärdigt med omstrukturering, att skapa ordning och reda och se till att vi får ett välordnat teamwork, att helt enkelt skapa förutsättningar för att etablera en långsiktig lönsamhet i bolaget.

Under Q3 och Q4 2016 samt under stora delar av 2017 genomfördes en ”storstädning” av produktionen och företaget. En nysatsning på befintliga produkter och avskalning av ett antal projekt gjordes.

Företaget har i grunden mycket fina produkter och det gäller att utveckla dessa produkter istället för att försöka hitta nya produkter som skall ersätta bristande försäljning.

En specifik utveckling som vi prioriterat var att utveckla vårt Bullerplank. Buller är idag ett av samhällets största problem och det som berör flest människor.

PolyPlanks nya bullerplankssystem SBR 100 blev i april 2018 testat och godkänt för att uppfylla Kategori B3. B3 är den högsta klassen för reflekterande bullerplank. Konstruktionen är unik eftersom den även klarar höga höjder med bibehållen styrka för snö- och vindlaster. Den genomförda ljudmätningens utmärkta resultat visar att PolyPlank´s konstruktion av reflekterande typ på allvar t.o.m. konkurrerar med absorberande skärmar vilket är en stor konkurrensfördel. SBR 100 serien är nu också CE Märkt enligt SS-EN 14388 och uppfyller Trafikverkets stränga krav vilket innebär att PolyPlank nu når i princip alla marknadssegment inom Bullerreducering.

All montering av skärmar etc har tidigare inhandlats av en underleverantör. Detta har vi nu tagit hem och fr.o.m 1 maj 2017 tillverkas allt inhouse i våra lokaler. Detta för att dels öka förädlingsgraden internt, dels för att få bättre kontroll på både leveranser och kvalité.

En annan sak som vi prioterar högt är vår miljöprofil. Vi är stolta och kan med gott samvete kalla oss ett miljöföretag. Vi sätter miljöfrågorna i fokus redan i vår affärsidé, som är att jobba enligt den cirkulära ekonomi- och produktionsmetoden vilket innebär att vi med fiberkomposit som bas förskönar utemiljön, förbättrar funktionen och minskar underhållskostnaderna för ägare och nyttjare av våra produkter.

Notera att vi är unika med vår fiberkomposit, våra konkurrenter ”tvingas” lägga till tillsatser såsom lim etc. för att kunna producera det vi gör utan tillsatser. Därmed är vår produkt det mest miljövänliga på marknaden idag. Vi har även dokumenterade livscykelanalyser utförda på våra avskiljare, staket, bullerplank samt vår hylsplugg och de visar på stora miljö och klimatvinster med våra produkter.

Bolaget har historiskt kämpat med ”gamla surdegar” som kostat kraft och energi och resultaten har blivit därefter. Samtidigt har genomgången rekonstruktion och turbulens i företaget påverkat vår försäljning negativt. Vi lider fortfarande av detta men kan konstatera att vi får ett ökat förtroende i takt med att vi levererar kvalité och i rätt tid.

Ett idoget arbete har lagts ner på att avveckla dotterbolaget Fröseke Panel vilket har visat sig vara svårare än vi trott. Vi har dock nu lyckats avveckla verksamheten och fr.o.m 14 maj 2018 är Fröseke Panel borta ur koncernen.

Den nyemission vi står inför och som även är 100 procent garanterad, genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden, kommer att säkerställa att vi därefter kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet.

Eget kapital

På grund av att avvecklingen av Fröseke Panel AB dragit ut på tiden och tagit stora resurser och kostnader i anspråk så har Bolagets balansräkning påverkats negativt och det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen i bolaget har den 9 maj 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning härav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma) vilket blir Årsstämman 19 juni 2018. Årsredovisningen 2017 utgör således kontrollbalansräkning 1. Se vidare info under räkenskaper i det fullständiga memorandumet. Styrelsen plan är givetvis fortsatt drift för PolyPlank med vidare expansion in i framtiden.

Hur ser vi ut idag?

Vi har utvecklat och finslipat tekniken och har en fungerande produktion med ett stort antal produkter och system som marknadsförs och säljs till olika målgrupper, främst fastighetssektorn.

Vi har ett antal huvudprodukter som ger en grund att stå på samtidigt som vi har en bred produktflora som håller på att vidareutvecklas.

Verksamhetsåret 2017 har gått i princip enligt plan i moderbolaget samt i dotterbolaget Polyfiber i Norge. Intäkterna har ökat med ca 71 procent och resultatet efter finansiella kostnader har ökat med ca 80 procent jämfört med 2016. Jämfört med 2015 är ökningen ca 50 procent resp ca 64 procent.

Under 2017 har vi gjort början på en ”turn around” i moderbolaget inklusive Polyfiber och lyckats visa positivt EBITDA resultat på helåret, något som bolaget aldrig lyckats med innan. Vi har god kontroll på kostnadssidan och vid fortsatt god orderingång samt att inget oförutsett sker har vi nu möjlighet att stabilisera Bolaget.

Varför investera i PolyPlank?

Vi är ett bolag med goda framtidsutsikter men som historiskt inte lyckats förvalta det.

Vi var tidigt ute, kanske alltför tidigt för att lyckas, men miljömedvetenheten har ökat kraftigt de senaste åren och lär öka ytterligare. Varför skulle vi lyckas nu? Jo, för hela företaget har det senaste året ”omformats” både organisatoriskt och fysiskt och samtliga ”gamla synder” är tillrättade.

Ny kompetens har tagits in både i ledning, marknad/försäljning och produktion. Vi har kraftigt förbättrat resultatet och vi rensar nu bort olönsamma delar och fokuserar på kärnverksamheten. Det finns en helt ny hunger på att verkligen lyckas och nu skall det upp till bevis att rätt satsningar är gjorda.

Allt fler inser fördelarna med att driva en verksamhet miljömässigt hållbart och att produkter måste tillverkas utan negativ miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv så kan vi påvisa att våra produkter förutom den positiva miljöaspekten också rent ekonomiskt är ett fördelaktigt val. Våra produkter är också ur design och estetik tilltalande vilket borgar för att fler och fler kommer att välja våra produkter i framtiden.

Kina har sedan årsskiftet förbjudit import av avfall och detta sätter press på EU inklusive Sverige att själva ta hand om sitt plastavfall. Samtidigt presenterade EU-kommissionen i januari i år en ny plaststrategi som ställer krav på att EU till år 2030 ska återvinna alla plastförpackningar. I Sverige eldas mycket plastavfall upp som värmeåtervinning istället för att det förädlas i det tekniska kretslopp där PolyPlank ingår. Det är ett enormt resursslöseri och ren kapitalförstöring. Vi bearbetar nu insamlare och förädlingsbolag för att hitta smartare kretslopp och symbioser för att säkerställa att resurserna kommer till användning i stället för att gå upp i rök.

Användning av investerat kapital

Mycket har alltså hänt det senaste året och nu är det dags för en avslutande manöver för att möjliggöra en fokusering på kärnverksamheten. Kapitalet skall användas till den vidare fortsatta och fokuserade satsningen i PolyPlank och för att lösa bort 85% av kortfristiga lån. Förutsättningar skall skapas för en prioriterad kärnverksamhet i den framtida vidaresatsning i PolyPlank utan andra belastningar. Dotterbolaget Fröseke som inte passar in i koncernens kärnverksamhet är nu slutligen avvecklat.

PolyPlank söker därför kapital för att möjliggöra denna fokusering på kärnverksamheten.

Genom att teckna aktier i PolyPlank kan du som befintlig aktieägare stärka/bibehålla din ägarandel i ett bolag som ligger rätt i tiden. Aktieägare som har varit med ett tag i alla olika svängningar förtjänar nu också att vara med när vi stabiliserar företaget och förväntar en stabil ökning av aktievärdet.

Vi har lovat detta förr, men tyvärr var Fröseke Panel AB mycket svårt att avveckla, dock har vi nu äntligen, med välvillig hjälp av PolyPlank´s huvudägare Dr. Leif Jilkén funnit en konkret slutlig lösning och bolaget är nu helt bortkopplat från PolyPlank. PolyPlank har inget ansvar längre för Fröseke Panel AB och alla därtill löpande kostnader och risker är också därmed borta från PolyPlank.

Välkommen att delta i företrädesemissionen och PolyPlank´s vidare utveckling till ett långsiktigt lönsamt bolag!

Cay Strandén
VD, PolyPlank Aktiebolag (publ)

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden