Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en
hemlig process. Våra profiler består av återvunnen plast och
kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
Svenska English

Inbjudan till teckning av aktier

Befintliga aktieägare i PolyPlank, som efter denna inbjudan överväger att investera i Bolaget uppmanas särskilt att ta del av information om teckningsförfarande i kapitel om ”Villkor och anvisningar” samt information om aktieägares rättigheter i kapitel ”Aktien, ägarförhållanden och handel”, i det fullständiga informationsmemorandumet.

Den 14 maj 2018 beslutade en extra bolagsstämma i PolyPlank om emission av högst 84 566 958 aktier och 84 566 958 teckningsoptioner (Units) enligt följande.

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) Unit, vardera Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,10 kronor per Unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en Unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 22 maj 2018.

Teckning av Units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 24 maj till den 8 juni 2018. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid och betalning för tecknade och tilldelade Units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas genom kvittning.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 november 2019 – 29 november 2019.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 228 347,90 kronor genom utgivande av högst 84 566 958 aktier. Förslaget medför vidare att högst 84 566 958 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 42 283 479 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 2 114 173,95 kronor.

För det fall inte samtliga nya Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal Units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Fullständiga villkor återfinns i avsnitt ”Villkor och Anvisningar” i det fullständiga informationsmemorandumet.

De nya aktierna i företrädesemissionen ger en utspädning på 50 % och efter utnyttjande av teckningsoptionerna ger det en utspädning på totalt 60 %.

Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till omkring 4,4 MSEK motsvarande 52 procent och emissionsgarantier uppgående till 4,0 MSEK motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till sammantaget 100 procent.

En riktad emissionen till ett fåtal långivare görs för att lösa bort 85 procent av kortfristiga lån. Lån med en högre ränta än vad normal bankränta är idag. Långivarna är villiga att kvitta sina lån inklusive ränta, bli delägare i PolyPlank och vara med som aktieägare i den fortsatta utvecklingen av PolyPlank. Villkoren är exakt samma som i Företrädesmissionen.

Bolagets aktiekapital ökas därmed med högst 4 166 711,30 kronor genom utgivande av högst 83 342 260 aktier. Förslaget medför vidare att högst 83 342 260 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 41 671 130 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 2 083 556,5 kronor.

Utspädningen blir räknat efter genomförd företrädesemission 33 procent och efter utnyttjande av teckningsoptionerna ger det en utspädning på totalt 42 procent. Utspädningseffekten räknat före företrädesemissionen blir 66 procent och efter utnyttjande av teckningsoptionerna ger det en utspädning på totalt 71 procent.

Styrelsen fick vid extra bolagsstämman 14 maj bemyndigande att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av teckningsoptioner, som ger rätt att teckna högst 30 000 000 aktier.

I övrigt hänvisas till det fullständiga informationsmemorandumet som finns att ladda ner på bolagets hemsida www.polyplank.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.hagberganeborn.se.

Färjestaden maj 2018
PolyPlank AB (publ)
Styrelsen

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden