Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en
hemlig process. Våra profiler består av återvunnen plast och
kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
Svenska English

Bakgrund och motiv

Bakgrund och motiv för Erbjudandet samt kapitalanvändning

PolyPlank har efter genomförd framgångsrik rekonstruktion under 2015 och första halvåret 2016, utvecklats och förbättrats på alla nivåer enligt uppdragna fastlagda riktlinjer och planer. Ett framgångsrikt enträget förbättringsarbete, marknadsföring och bearbetning av gamla och nya kunder ger succesivt resultat. Under år 2017 fortsatte detta arbete och Bolaget har utvecklats i samma goda riktning och det kan betraktas som starten på en turnaround. Planen är att detta ytterligare skall bekräftas under innevarande år.

Företrädesemissionen skall användas för det fortsatta marknadsföringsarbetet mot nya stora kunder inom de områden där Bolaget redan upplever en god efterfrågan, för en intensifierad marknadsföring av PolyPlanks nya bullerplankssystem SBR 100 som i april 2018 blev testat och godkänt för att uppfylla Kategori B3, samt för mindre investeringar i tillverkningen av dessa produkter.

Förutsättningar för en prioriterad kärnverksamhet

Förutsättningar skall skapas för en prioriterad kärnverksamhet i den framtida vidaresatsningen i PolyPlank utan andra belastningar. Styrelsen är av uppfattningen att detta kan tillgodoses genom ett antal radikala åtgärder. Dessa är den aktuella företrädesemissionen, men också en riktad emission, med samma villkor som i företrädesemissionen, överlåtelse av dotterbolaget Fröseke Panel AB och fastigheten Älghult Fröseke 6:51 till PolyPlank´s huvudägare Dr. Leif Jilkén, samt bemyndigande till styrelsen om att kunna fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner. Se mer om detta nedan under rubrikerna Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, Riktad emission, Överlåtelse av tillgångar och Bemyndigande om emission av teckningsoptioner.

Överlåtelse av tillgångar

Dotterbolaget Fröseke Panel AB har inte utvecklats som beräknat och styrelsen har tidigare beslutat om att sälja eller avveckla den verksamheten. Genom att avveckla Fröseke Panel AB skulle Bolaget kunna fokuseras på kärnverksamheten och få den att utvecklas till ett lönsamt bolag.

Avvecklingen av Fröseke Panel AB har trots ihärdiga förhandlingar med olika intressenter under andra halvåret 2017 och början av innevarande år, inte lett till något konkret resultat. PolyPlank´s huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB med Dr. Leif Jilkén har därför förklarat sig villig att förvärva dotterbolaget Fröseke Panel AB, eftersom det hittills ej varit möjligt att avyttra den till någon utomstående.

Överlåtelsen är genomförd direkt efter godkännandet av den extra bolagsstämman den 14 maj 2018.

Belastningen och risken för PolyPlank försvinner helt i och med att Stångåkonsult i Kalmar HB övertar Fröseke Panel AB. PolyPlank AB är nu helt frikopplad från den verksamheten och kan till fullo fokusera på sin kärnverksamhet och utveckla den vidare. PolyPlank har ingått avtal med Stångåkonsult i Kalmar HB avseende avyttring av dotterbolaget Fröseke Panel AB, 556609-2879 för en köpeskilling om 1 SEK. PolyPlank har gjort en uppgörelse med köparen där Fröseke Panel AB helt frikopplas från PolyPlank. PolyPlank har fått göra nedskrivning av fordringar mot Fröseke Panel AB, men får å andra sidan en möjlighet till tilläggsköpeskilling, om Bolaget kommer ge en framtida avkastning. Vidare har ingåtts avtal med Stångåkonsult i Kalmar HB avseende avyttring av fastigheten Älghult Fröseke 6:51 för en köpeskilling om 500 000 kr. Fastigheten är en del av de lokaler som Fröseke Panel bedrivit sin verksamhet i.

Riskerna och belastningen av Fröseke Panel AB försvinner därmed helt från PolyPlank.

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden