Delårsrapport januari-december 2011 PDF Skriv ut Skicka sidan
Onsdag, 15 Februari 2012 10:34


Fjärde kvartalet 2011, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 7,1 MSEK (6,3).

 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,6 MSEK (-1,0).

 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -0,9 MSEK (-1,3). Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01).

 • Soliditeten uppgår till 26% (35%)*

 • Planenliga avskrivningar uppgår till 0,8 MSEK (0,9)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -0,1 MSEK (-0,4)


Helåret 2011, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 32,1 MSEK (26,3).

 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (-8,6).

 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,6 MSEK (-9,7). Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,07).

 • Planenliga avskrivningar uppgår till 3,7 MSEK (3,8)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 1,1 MSEK (-5,2)

Inledning / Kommentarer 2011

Koncernen uppvisar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för helåret för första gången med 1,1 MSEK. Omsättningen i koncernen under helåret har ökat med 5,8 MSEK mot 2010 vilket motsvarar en ökning med 22%. De kostnadsbesparingar som genomförts under 2011 och den ökade omsättningen gör att bolagets resultat förbättrats mot 2010. Omsättningsökningen beror på prioriterade kundgruppers acceptans för polyplankmaterialet och ett ökat intresse för våra systemprodukter.
Under 2011 började bolaget leverera sitt nya system med aluminiumprofiler kombinerat med polyplankprofiler. Kombinationen ger möjligheter att skapa nya formspråk med våra system till fastighetssektorn. Aluminiumprofiler rimmar väl med företagets miljöpolicy, då de går att åter-vinna.
Polyplank arbetar kontinuerligt med att effektivisera produktionen för att klara de ökade kraven på leveranssäkerhet och lönsamhet som följer av företagets ökade försäljning. Ledningen vidtar åtgärder för att klara detta.
Bolagets ansträngda likviditet under 2011 medförde ökade materialkostnader såväl som ökade finansiella kostnader. Ett mycket aktivt arbete pågår att snarast komma tillrätta med likviditetsfrågan.

Säsongsvariationer

Perioden följer den normala säsongsvariationen med svaga första och tredje kvartal och med starkare andra och fjärde kvartal. Trots förväntan att det fjärde kvartalet 2011 skulle bli svagare än tidigare år pga det allmänna konjunkturläget, har bolagets omsättning ökat med 0,8 MSEK under det fjärde kvartalet.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen inom såväl system för fastighetssektorn som hylsplugg jämfört med samma period 2010.
Bolaget har i sitt arbete med att stärka likviditeten fått kontakt med intressanta investorer vilket kan lösa bolagets anstängda likviditet.


Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget intensifierar sitt arbete med att stärka likviditeten för att öka bolagets handlingsfrihet, bygga upp ett större färdigvarulager för att kunna leverera snabbare och dessutom minska de finansiella kostnaderna.
Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har tillskjutit bolaget ytterligare 1,5 MSEK.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna med t ex återvinning och återanvändning.
Polyplanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materi-alet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.
Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.
Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.


Verksamhet och Marknad

Verksamheten

Polyplank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.


Marknaden

Koncernen fokuserar på tre huvudsakliga produktgrupper:

 • profiler och system till fastighetssektorn
 • profiler och system för bullerreduktion
 • hylsplugg till pappersindustrin

Profiler och system till fastighetssektorn

Koncernen fokuserar på detta område eftersom dess marknadspotential är mycket stor. Koncer-nen har utvecklat försäljningsorganisationen, systemen och designen. Marknadsbearbetningen har genererat ett ökande antal repeat-order och gett en acceptans för våra profiler och system inom fastighetssektorn.
Den homogena träkompositprofilen BeachPlank förväntas få en positiv utveckling. Terrassplan-kor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst i Nordamerika men även i västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke eller uteplatser i stenmaterial.

Profiler och system för bullerreduktion.

Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och pri-vatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.
Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Koncernen kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment.

Hylsplugg

Ambitionen är att fortsätta utveckla marknaden för produkten hylsplugg och att i ännu högre grad vara en konkurrenskraftig aktör inom detta område i framtiden.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms framgent som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Våra kunder värnar genom medvetna inköpsval därmed om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön. Polyplanks målsättning är att fort-sätta utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design av redan använda råvaror.
Finansiering och likviditet
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK (0,1). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har under perioden lånat bolaget 0,1 MSEK och hade vid periodens utgång en fordran på bolaget om 3,3 MSEK (0,8). Efter periodens utgång har Stångåkonsult i Kalmar HB  lånat bolaget ytterligare 1.5 MSEK.
Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 9,0 MSEK (9,3). Des-sa består av långfristiga skulder 0,3 MSEK (1,2), fakturabelåning 3,3 MSEK (2,6) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 5,4 MSEK (5,5).


Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under fjärde kvartalet till 0,1 MSEK.


Skatter

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till cirka 120 MSEK vid 2011 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till knappt 4 MSEK vid 2011 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till cirka 124 MSEK. På grund av tidigare ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolaget OFK Plast AB.
I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 138 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK Plast AB.


Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 3,3 MSEK (0,8) den 31 december 2011, som avser inlånade medel. Försäljning till fastighetsbolaget Stångåkonsult i Kalmar HB under 2011 uppgått till 0,1 MSEK och har skett till marknadsmässiga villkor.
Styrelseledamoten Mattias Lindahl har en fordran på bolaget om 0,1 MSEK (0,1) den 31december 2011, som avser konsultarvode och inlånade medel.
Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under 2011 uppgått till 4,0 MSEK (3,4) och har skett till marknadsmässiga villkor. Polyplank använder RA´s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina system för fastighetssektorn.


Moderbolaget

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (5,7). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-0,3 MSEK). Likviditeten den 31 december uppgick till 0,1 MSEK (0,1).
Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 15 (16) under rapportperioden.


Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2010 (sidan 12-13 samt sidan 41).


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och Årsredovis-ningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2010.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2012 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 15 februari 2012

Styrelsen

 

Leif Jilkén                              Kenth Danielsson
Styrelseordförande              Verkställande direktör

 

Bengt Nilsson               Mattias Lindahl                      Sven Stenarson
Styrelseledamot           Styrelseledamot                    Styrelseledamot

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

 • Publicering av årsredovisning 2011, 27 april 2012
 • Delårsrapport januari-mars 2012, 15 maj 2012
 • Årsstämma 22 maj 2012
 • Delårsrapport januari-juni 2012, 15 augusti 2012
 • Delårsrapport januari-september 2012, 15 november 2012

För ytterligare information

Kenth Danielsson, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

 

Bokslutskommunike.pdf