Notice: Undefined index: gztad in /customers/5/9/0/polyplank.se/httpd.www/wp-content/themes/industrial/header.php on line 122 Notice: Undefined index: mr8kx in /customers/5/9/0/polyplank.se/httpd.www/wp-content/themes/industrial/header.php on line 123

Emission

OBSERVANDUM

Innehållet i Bolagets Memorandum är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för PolyPlank AB (publ) är ansvarig för innehållet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av aktuellt Memorandum. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna.

För Erbjudandet och aktuellt Memorandum gäller svensk rätt. Erbjudandet riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedel och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får därför inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har eller kommer att registreras enligt United States Securities Act of 1933 (”Securities Act”) enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas (varken direkt eller indirekt) i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger.

Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av Bolagets Memorandum kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet.